• Nhà kính Nhật Bản Watanabe Pipe Việt Nam- Triển Lãm NN Quốc Tế Growtech 2018 tại Hà Nội- HTV9

  • Nhà kính Nhật Bản Watanabe Pipe Việt Nam- Triển Lãm NN Quốc Tế Growtech 2018 tại Hà Nội- HTV9

  • Ứng dụng công nghệ nhà kính Nhật Bản trong việc sản xuất nông nghiệp.

  • Nhà kính Nhật Bản Watanabe Pipe Việt Nam- Triển Lãm NN Quốc Tế Growtech 2018 tại Hà Nội- HTV3

  • GIỚI THIỆU CƠ CẤU CUỐN THÔNG GIÓ MÁNG XỐI Ở NHÀ MÀNG

  • VIDEO GIỚI THIỆU CƠ CẤU CUỐN MÀNG NYLON THỦ CÔNG BÊN HÔNG Ở NHÀ MÀNG

  • Giới thiệu công ty TNHH Watanabe Pipe Việt Nam

Liên hệ tư vấn

Liên hệ tư vấn